V e r k o o p s v o o r w a a r d e n

Artikel 1

Huidige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die door de ondertekening van de offerte tot stand komt.

Behoudens schriftelijk aanvaarde andere bepalingen, aanvaardt de klant de toepassing van deze verkoopsvoorwaarden; welke ook zijn/haar eigen voorwaarden zijn.

 

Katrien Voorspoels verbindt zich ertoe haar prestaties zo goed als mogelijk uit te voeren en geeft

aldusdanig een middelenverbintenis.

Tenzij anders vermeld, zijn de facturen betaalbaar op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur en

dit op de uitbetalingszetel van Katrien Voorspoels, De Manstraat 18 in 2100 Deurne.

 

De met de facturen aangerekende prestaties worden geacht definitief aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk worden betwist.

 

Artikel 2

De factuur dient betaald te worden binnen de veertien kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Betalingen na de overeengekomen termijn zullen vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 100) als schadebeding.

 

Artikel 3

Vervoer en eventuele verblijfskosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd (ref. Offerte opgemaakt en ondertekend door de klant).

In het kader van duurzaam ondernemen en - ook gezien de files - de nood aan efficiënt omgaan met verplaatsing en tijd, geldt wat betreft vervoer het STOP principe. Hierbij gaat de prioriteit naar Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Personenwagen. Voor de personenwagen wordt Cambio (autodelen) ingezet.

De effectief gemaakte kosten (kost openbaar vervoer en factuur Cambio) zullen aangerekend worden aan de klant, tenzij anders overeengekomen.

 

Verplaatsingen langer dan 1 uur worden aan € 50/u aangerekend, tenzij anders overeengekomen. De maatschappelijk zetel – De Manstraat 18, Deurne – wordt als vertrekpunt genomen. Er wordt vanaf het 2de uur reistijd, per half uur, gerekend.

 

Artikel 4

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling.

 

Artikel 5

In geval van geschil verbinden beide partijen zich ertoe om voorafgaandelijk hun toevlucht te nemen tot de negociatie en/of bemiddeling. Bij gebreke hieraan zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

 

Artikel 6

Deze verkoopsvoorwaarden maken deel uit van de overeenkomst afgesloten en zijn door de klant gekend en aanvaard.